Arşivler
  Tag Cloud
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Fiyatları
Yazar | 3 YorumYorum Yap
Son güncelleme: 6 Ocak 2011,Perşembe

TBMM Genel Kurulunda, yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin teşvikini amaçlayan yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, elektrik enerjisine yönelik kaynak alanlarının, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak belirlenmesi, derecelendirilmesi, kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. Belirlenen yenilenebilir kaynak alanları, imar planlarına resen işlenmek üzere Bakanlık tarafından ilgili mercilere bildirilecek.Yasayla, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar “Euro sent” yerine “dolar sent” olarak belirleniyor. Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından (YEK) elektrik üreten tesisler için “YEK destekleme mekanizmasında” belirlenen fiyatlar şöyle:

-Hidroelektrik üretim tesisi için 7.3 dolar sent,
-Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi için 7.3 dolar sent,
-Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 10.5 dolar sent,
-Biyokütleye dayalı üretim tesisi için (çöp gazı dahil) 13.3 dolar sent,
-Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 13.3 dolar sent.
 
Kanunun yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2005 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar işletmeye girmiş ya da girecek YEK destekleme mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için bu fiyatlar 10 yıl süreyle uygulanacak. 31 Aralık 2015 tarihinde itibaren işletmeye girecek olan yenilenebilir enerji kaynağı üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar, bu fiyatları geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek.
 
Yoğunlaştırılmış ile birlikte yenilenebilir olmayan diğer enerji kaynaklarını kullanarak enerji üreten hibrit üretim tesisleri de bu destekleme kapsamında olacak. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM), her fatura dönemi için YEK toplam bedelini ilan edecek ve tüketiciye elektrik enerjisi sağlayan tedarikçilerin ödeme yükümlülüğünü belirleyecek.  
     
Yıldız: YEK yatırımları için iklim ve siyasi istikrar müsait
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, (YEK) yatırımları için Türkiye’de iklim ve siyasi istikrarın müsait olduğunu söyledi.Yıldız, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yasa teklifinin yasalaşmasının ardından, yaptığı teşekkür konuşmasında, yeni yılın ilk birleşiminde enerji KİT’lerinin mahsuplaşmasına ilişkin düzenlemelerin ele alınması dileğinde bulundu. Yıldız, şunları söyledi: “Bu koymuş olduğunuz katkılarla beraber istihdamı artırıcı, sanayinin daha farklı sektörlere de yatırım yapmasını sağlayan bir kanun geçirdik. Sırf bu kanundan sonra yaklaşık 20 bin megavatlık bir güç elde etmiş olsak, 25-30 milyar dolarlık bir yatırım… Hele hele yerli kaynaklardan yapılabiliyorsa bu hem sanayi açısından hem de istihdam açısından önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.Tabii, burada arkadaşlarımız bu katkıları koyarken, aslında tüketicilerin daima pahalı, üreticinin ise daima ucuz bulduğu bir kalemi regüle etmekle ilgili bir çalışma yaptık. Yatırımcı, bu fiyatlarla mutlaka yatırım yapabileceği bir noktayı yakalar ve bulur, o yatırımı da yapar. Bununla alakalı hiçbir endişeye düşmeyelim. Piyasa bunu bu şekliyle regüle eder.”

Yasa ile birlikte uygulanacak fiyatlar;

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi Uygulanacak fiyatlar

(ABD Doları cent/kWh)

a. Hidroelektrik üretim tesisi 7,3

b.Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 7,3

c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 10,5

d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil) 13,3

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 13,3

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 18/05/2005 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girmiş veya girecek YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için, bu Kanuna ekli Cetvelde yer alan fiyatlar, on yıl süre ile uygulanır. Ancak, arz güvenliği başta olmak üzere diğer gelişmeler doğrultusunda 31/12/2015 tarihinden sonra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesisleri için bu Kanuna göre uygulanacak miktar, fiyat ve süreler ile kaynaklar Cetveldeki fiyatları geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

YEK Destekleme Mekanizmasına bir sonraki takvim yılında tabi olmak isteyenler YEK Belgesi almak ve 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya başvurmak zorundadır.

YEK Destekleme Mekanizmasında öngörülen süreler; tesislerden işletmedekiler için işletmeye girdiği tarihten, henüz işletmeye girmemiş olanlar için işletmeye girecekleri tarihten itibaren başlar. YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olanlar, uygulamaya dâhil oldukları yıl içerisinde uygulamanın dışına çıkamaz.

YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olanların listesi ile bunlara ait tesislerin işletmeye giriş tarihlerine, yıllık elektrik enerjisi üretim kapasitelerine ve yıllık üretim programına ilişkin bilgiler, kaynak türlerine göre her yıl 30 Kasım tarihine kadar EPDK tarafından yayımlanır.

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerindeki aksamın sağlaması gereken standartlar ve denetimlerde uygulanacak test yöntemleri ile birlikte, bu tesislerde ve hibrit üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisine dayalı üretim miktarlarının denetimine ilişkin usul ve esaslar EPDK’nın görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

PMUM, her fatura dönemi için YEK toplam bedelini ilan eder ve her bir tedarikçinin ödeme yükümlülüğü oranını belirler. Ödeme yükümlüğü oranının belirlenmesi sırasında, bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilerek YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olmaksızın serbest piyasada satışı yapılan elektrik enerjisi miktarı bu Kanun kapsamındaki hesaplamalara dâhil edilmez. Tüketicilere elektrik enerjisi sağlayan her bir tedarikçinin ödemekle yükümlü olduğu tutar belirlenerek ilgili tedarikçiye fatura edilir ve yapılan tahsilat YEK Destekleme Mekanizmasına tabi tüzel kişilere payları oranında ödenir. Bu fıkra kapsamındaki PMUM dâhil uygulamalara ilişkin usul ve esaslar, EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerin lisanslarına derç edilecek yıllık üretim miktarı, bu tesislerin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği yıllık azami üretim miktarıdır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan lisanslar da ilgililerin müracaatıyla üç ay içinde bu doğrultuda tadil edilir.

Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten ve bu madde hükmüne tabi olmak istemeyen tüzel kişiler, lisansları kapsamında serbest piyasada satış yapabilirler.”

Lisans sahibi tüzel kişilerin bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 31/12/2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için, I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle; bu Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir.”

Tesis Tipi Yurt içinde gerçekleşen imalat Yerli Katkı

İlavesi (ABD Doları cent/kWh)

A- Hidroelektrik üretim tesisi

1- Türbin 1,3

2- Jeneratör ve güç elektroniği 1,0

B- Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 1- Kanat 0,8

2- Jeneratör ve güç elektroniği 1,0

3- Türbin kulesi 0,6

4- Rotor ve nasel guruplarındaki mekanik aksamın tama-mı ( Kanat grubu ile jeneratör ve güç elektroniği için yapılan ödemeler hariç.) 1,3

C- Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

1- PV panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı 0,8

2- PV modülleri 1,3

3- PV modülünü oluşturan hücreler 3,5

4- İnvertör 0,6

5- PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan malzeme 0,5

D- Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

1 – Radyasyon toplama tüpü 2,4

2- Yansıtıcı yüzey levhası 0,6

3- 0,6

4- Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı 1,3

5- Kulede güneş ışınını toplayarak buhar üretim sisteminin mekanik aksamı 2,4

6- Stirling motoru 1,3

7- Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal mekaniği 0,6

E- Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi

1 – Akışkan yataklı buhar kazanı 0,8

2- Sıvı veya gaz yakıtlı buhar kazanı 0,4

3- Gazlaştırma ve gaz temizleme gurubu 0.6

4- Buhar veya gaz türbini 2,0

5- İçten yanmalı motor veya stirling motoru 0,9

6- Jeneratör ve güç elektroniği 0,5

7- Kojenerasyon sistemi 0,4

F- Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

1- Buhar veya gaz türbini 1,3

2- Jeneratör ve güç elektroniği 0,7

3- Buhar enjektörü veya vakum kompresörü 0,7

kaynak:http://www.tuyeyad.org.tr

Yorumlar

3 yorum
 1. Aralık 31, 2010

  simdi bu yasa gercekden cikdimi?

  cikdiysa yazili sekilde bunun üzerine nerden bir belge alabilirim?
  cünkü yakin zamanda yatirim yapma ihtimalim var ve fiyatlar garantiliyse derhal basliya bilirim.

  yardim edebilirseniz memnun olurum

  Cevap ver
 2. Şubat 12, 2011

  bir ev yaptırmaya başladım güneş enerjisinden elektrik üretimi konusuyla ilgileniyorum öncelikle fiyatlar konusunda bilgi alabilirmiyim

  Cevap ver
 3. Eylül 9, 2011

  merhaba. ben muğlada oturuyorum. ev yaptırmayı düşünüyoruz. müstakil.bildiğim kadarıyla da güneş pillerinden elektriğin yanı sıra sıcak suyumuzu da üretebiliyoruz. böylece pillerin altından geçen soğuk su, pillerin fazla ısınmasını da önleyerek verimi oldukça arttırıyor.yalnız; kış aylarında güneşi göremediğimiz uzun zamanlarda güneş pilleri yine işimizi görmeye devam edebilecek mi? bu denli yetebilecek aküler mevcut mu? şehir şebekesine yine bağlı kalmaya devam mı etmemiz gerek? ayrıca bu pillerden kışın ısınma amaçlı da faydalanabilir miyiz,yoksa bu oldukça maliyetli bir durum mu? kullanmadığım fazla elektriği de geri satmam mümkün ama bunun uygulanabilirliği nedir ve maliyeti ne olur?şimdi; müstakil evim için, sadece elektrik üretiminde kullanılacak sistemin maliyeti ne olur? hem elektrik üretimi hem de sıcak su üretimi için maliyet ne olur? ve elektrik + sıcak su + ısınma için maliyet ne olur? kdv li kdvsiz, montaj ücreti + nakliye ? böyle bir uygulama için devletin teşvik edici herhangi bir desteği var mı acaba?bilgilendirirseniz çok sevinirim. teşekkürler, kolay gelsin.bir de yenilenebilir enerjideki gelişmeleri takip edebileceğimiz, bilgilendirme amaçlı tavsiye edeceğiniz bir yayın var mı acaba.

  Cevap ver

Yorum yap

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. All Rights Reserved TM. Unienerji Copyright ©2007.