Tarımda Yenilenebilir Enerji (Güneş,Rüzgar,Vb.) Kullanımına Destek

Tarım Bakanlığının tarımsal sanayi desteklerinden olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi hakkında ki bakanlar kurulu kararı açıklandı. Uzun zamandan beri beklenen ve geçen yıl açıklanmayan 6. etap kkydp kapsamında tarımsal sanayi desteklenmektedir. Bu kapsamda ekonomik yatırımlar ve makine ekipman destekleri yer almakta idi. Bakanlık bu dönem Koyun, keçi ve manda ile ilgili modem sabit yatırımları destek kapsamına almıştır. Başvuru zamanı, desteklenecek iller ve diğer konular açıklanacak olan tebliğler ile belirlenecektir.

Projelerinizi yatırıma dönüştürmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar İle Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması ve tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için makine ve ekipman alımlarına ilişkin yatırımları desteklemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; 1/1/2011- 31/12/2015 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatımları ile toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Hibeye esas proje tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamını,

c) Toplu basınçlı sulama sistemi: Aynı su kaynağını kullanarak çok sayıda tarım işletmesine hizmet veren, sulama suyunu kaynaktan hidrantlara kadar belirli basınç altında ileten sulama sistemlerini,

ifade eder.

Desteklenecek yatırım konulan ile makine ve ekipman alımları

MADDE 5- (1) Bu Karar, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin aşağıdaki konuları kapsar:

a)Ekonomik yatırımlar;

1 )Yeni yatırım tesisleri,

2) Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

3) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

4) Alternatif kaynakları kullanan seralar,

5) Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanan tarımsal üretim tesisleri,

6) Koyun, keçi ve manda ile ilgili modem sabit yatırımlar,

b) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları.

(2) Bu Karar kapsamında desteklenecek makine ve ekipman alımları her yıl tebliğ ile belirlenir.

Proje tutarları ve destekleme oranları

MADDE 6- (1) Ekonomik yatırımlarda hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Toplu basınçlı sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutarı üst limitinin %75’ine hibe yoluyla destek verilir.

(3) Makine ve ekipman alımlarında hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(4) Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.

(5) Hibeye esas proje tutarı üst limitleri tebliğ ile belirlenir.

Projelerinizi yatırıma dönüştürmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Destekleme kapsamına alınacak iller

MADDE 7- (1) Bu Karar uyarınca destekleme kapsamına alınacak iller ile proje konuları tebliğ ile belirlenir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 8- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanır ve TC Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının %0.2’si oranında Ziraat Bankası A.Ş. ye hizmet komisyonu ödenir.

(2) Bu Karar kapsamında yapılan proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde ve tebliğinde öngörülen kriterlere göre değerlendirilir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 9- (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz, Ancak toplu basınçlı sulama sistemi yatırımlarından köylere hizmet götürme birlikleri yararlanabilir.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(2)) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili, alacaklar ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yı1 süre ile desteklerden yararlanamaz.

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşü alınarak, Bakanlıkça her yıl çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

(2) Kalkınma ajansları, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik mali destek programlarının tasarımında, potansiyel faydalanıcıların niteliği desteklenecek yatırımlar ve hibe oranlarının tespiti hususlarında bu Karar ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyecek olan tebliğ hükümlerini gözetir.

(3) Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı merkezde, il müdürlükleri kalkınma ajansları ise yerel düzeyde gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Karar 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Projelerinizi yatırıma dönüştürmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TARIMSAL PROJE YATIRIM KONULARI

1. Arı Ürünleri İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

2. Aromatik Bitkiden Yağ ve Su Üretimi Tesisi

3. Ayçiçeği İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

4. Ayçiçeği Püresi Üretim Tesisi

5. Baharat Üretim / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

6. Bakliyat İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

7. Bal İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

8. Balık Kesim İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

9. Balık İşleme ve Donmuş Balık Muhafaza Tesisi

10. Balık Unu Üretim Tesisi

11. Balık Yağı Rafine Tesisi

12. Beyaz Et Kesimhane İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

13. Biodizel Üretim Tesisi

14. Biogaz Isıtmalı Sera

15. Bitkisel Üretim Tesisi

16. Buğday ve Arpa vb. Ürünler İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

17. Bulgur Üretim Tesisi

18. Ceviz İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

19. Çam Fıstığı İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

20. Çay İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

21. Çeltik İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

22. Çilek İşleme / Paketleme / Soğuk Depolama Tesisi

23. Defneyaprağı İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

24. Deniz Ürünleri İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

25. Dondura İşleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

26. Domates Kurutma Tesisi

27. Dut ve Üzüm Pekmezi Üretim / Paketleme / Depolama Tesisi

28. Elma İşleme / Paketleme / Soğuk Depolama Tesisi

29. Et ve Et Ürünleri İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

30. Fındık Ezmesi Üretim Tesisi

31. Fındık Kırma / Paketleme / Depolama Tesisi

32. Fındık Yağı Üretim Tesisi

33. Fıstık İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

34. Fileto ve Dondurulmuş Alabalık İşleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

35. Haşhaş, Hardal vb. Ürün İşleme / Ambalajlama / Depolama Tesisi

36. Havuç Yıkama İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

37. Her Türlü Meyve Marmelâdı ve Püresi Üretim Tesisi

38. Hıyar, Domates Tasnifleme / Paketleme / Depolama Tesisi

39. Hububat Kurutma / Sınıflama / Paketleme / Depolama Tesisi

40. İncir Kurutma / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

41. İrmik ve Makarna Üretim Tesisi

42. Kabak çekirdeği Eleme / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

43. Kanola Kırma / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

44. Kanola Yağı Üretim Tesisi

45. Kaşar Üretimi Tesisi

46. Kaymak Üretim Tesisi

47. Kefir Üretim Tesisi

48. Kekik Nane vb. Ürünleri İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

49. Kesimhane ve Karkas Et Üretim / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

50. Kırmızı Biber Kurutma / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

51. Kivi vb. Ürünler Sınıflandırma İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

52. Kontinü Sistem Zeytinyağı Üretim Tesisi

53. Koyun Sütü İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

54. Köfte vb. Ürünler Üretim / İşleme / Ambalajlama / Depolama Tesisi

55. Kuruyemiş İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

56. Küçükbaş Hayvan Süt İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

57. Mantar vb. Ürünleri İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

58. Mantar Salamura Tesisi

59. Meyve Eleme / Sınıflama / İşleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

60. Meyve / Sebze Kurutma Tesisi

61. Meyve Suyu ve/veya Konsantresi Üretim / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

62. Mısır Kurutma / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

63. Mısır Unu Üretimi / Paketleme / Depolama Tesisi

64. Narenciye Sarartma Mumlama Tasnifleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

65. Nohut İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

66. Organik Zeytinyağı Üretimi / Paketleme / Depolama Tesisi

67. Patates İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

68. Pamuk İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

69. Pastörize Süt, Yoğurt, Ayran vb. Üretimi / Ambalajlama / Soğuk Muhafaza Tesisi

70. Patates Tasnifleme / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

71. Pekmez Üretim Tesisi

72. Peynir Çeşitleri Üretim Tesisi

73. Pestil Köme vb. Ürünler Üretimi Tesisi

74. Pul Biber, Baharat vb. Üretim Tesisi

75. Reçel Üretimi / İşleme / Ambalajlama / Depolama Tesisi

76. Salamura Yaprak Üretimi ve İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

77. Salamura Zeytin İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

78. Salça Üretimi / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

79. Sakatat, Barsak vb. Ürünler İşleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

80. Sebze İşleme / Paketleme / Ön Soğutma Tesisi

81. Sebze Konserve / Közleme / Kurutma / Salamura vb. İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

82. Sızma Zeytinyağı Üretimi / Ambalajlama / Depolama Tesisi

83. Sera Yapımı -Alternatif Enerji Kaynaklı- (Jeotermal, Güneş, Rüzgâr, biodizel vb.)

84. Sirke Üretim Tesisi

85. Silo Yapımı (Çelik Silo Depolama Tesisi, Galvaniz vb.)

86. Soğuk Hava Deposu

87. Soya İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

88. Soyulmuş Domates Konservesi İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

89. Su Ürünleri İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

90. Sucuk, Salam, Sosis, Pastırma vb. Ürünler İmalathanesi ve Soğuk Muhafaza Tesisi

91. Susam İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

92. Süt Toplama Filtreleme Soğutma ve Depolama Merkezi

93. Süt İşleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

94. Şarap Üretim / Paketleme / Depolama Tesisi

95. Şıra Üretim Tesisi

96. Tahıl Kurutma / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

97. Tavuk, Hindi vb. Kanatlı Et Kesim İşleme / Paketleme / Soğuk Depolama Tesisi

98. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

99. Tohum Eleme / Temizleme / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

100. Tohum Kurutma Hazırlama Tesisi

101. Turşu Üretimi İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

102. Un Üretim İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

103. Üzüm İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

104. Üzüm Suyu ve Konsantresi Üretim Tesisi

105. Yaprak İşleme / Paketleme / Depolama ve Vakumlama Tesisi

106. Yaş Sebze Meyve Kurutma İşleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

107. Yem Üretim / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

108. Yem Bitkileri ve Silajlık Mısır İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

109. Yumurta İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

110. Zeytin yağı Projesi / paketleme / depolama Tesisi

Projelerinizi yatırıma dönüştürmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu haber http://www .tarimprojeleri.com adresinden alınmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir