Arşivler
    Tag Cloud
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt
Yazar | Henüz yorum yapılmamışYorum Yap
Son güncelleme: 12 Temmuz 2011,Salı
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan ve bütünleştirici parçaları ile birlikte yurt içinde imal edilen aksamın, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun ekinde yer alan II sayılı Cetvele göre ilave fiyatının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aksam: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Yurt İçinde İmal Edilen Aksam Tanımları’nda listelenen mamulü,
b) Aksam tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine ya da sistem tedarikçisine yurt içinde veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki serbest bölgelerde imal ettiği aksamı satan Sanayi Odasına ve/veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı şirketi,
c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
ç) Elektrik üretim şirketi: Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten ve Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiyi,
d) Elektrik üretim tesisi: Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üreten ve üretim lisansına sahip olan tesisi,
e) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
f) Kabul Heyeti: 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğine göre oluşturulan heyeti,
g) Kanun: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,
ğ) Sistem tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine, imal ettiği ve/veya satın aldığı aksamı sistem bütünlüğüne monte etmek suretiyle elektrik üretim tesisini kısmen veya tamamen kuran şirketi,
ifade eder.
Yurt içi imalatın belgelendirilmesi
MADDE 4 – (1) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yurt İçinde İmal Edilen Aksam Tanımları listesinde olanlar arasından yurt içinden tedarik ederek elektrik üretim tesislerinde kullanmakta oldukları aksama ait aşağıdaki belgeleri Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa beyan etmek zorundadır.
a) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre işlem yapan yeminli mali müşavir tarafından hazırlanması ve sistem veya aksam tedarikçisinin bağlı bulunduğu Sanayi Odası ve/veya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından onaylanması gereken bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yerli İmalat Durum Belgesi,
b) TS EN 45011 “Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları için Genel Şartlar” standardına uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen ve aksamın uluslararası veya ulusal standartlara uygunluğunu belirten ürün sertifikası.
(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yerli İmalat Durum Belgesi, verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
Yerli katkı ilave fiyatının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Tamamı yurt içi katma değerle üretilmiş olduğu belirlenen aksam için, lisans sahibi tüzel kişilere Kanun kapsamında uygulanacak yerli katkı ilave fiyatları Bakanlık tarafından onbeş iş günü içerisinde EPDK’ya bildirilir.
Yurt içi imalatın denetlenmesi
MADDE 6 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre işlem yapan bağımsız denetim şirketi ve yeminli mali müşavir, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yerli İmalat Durum Belgesi’nin hazırlanması ile ilgili olarak 3568 sayılı Kanunda belirtilen cezai şartlardan sorumludur.
(2) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin elektrik üretim tesislerinde kullanılan herhangi bir aksamın Yerli İmalat Durum Belgesi’nin olup olmadığı, geçici kabul işlemleri sırasında Kabul Heyeti tarafından kontrol edilir.
(3) Kontrol sonrasında Yerli İmalat Durum Belgesi olmadığı tespit edilen aksam için uygulanacak yerli katkı ilave fiyatları, Bakanlık tarafından yeniden belirlenerek EPDK’ya bildirilir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Tesis Tipi Yurt İçinde
Gerçekleşen İmalat
Tanımı
A- Hidrolelektrik üretim tesisi 1 – Türbin Suyun kinetik
enerjisini, bir çarka bağlı güç iletim elemanları üzerinden kontrollü bir
şekilde mekanik enerjiye çeviren ve salyangoz, türbin ayar kanatları, ayar
kanatları ayarlama çemberi, ayar kanatlarını açma-kapama motorları, türbin
çarkı, türbin şaftı ve türbin emme borusundan oluşan makine grubu
2 – Jeneratör ve güç elektroniği Jeneratör: Su türbini
tarafından üretilen mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü
aksam

Güç elektroniği: Jeneratörden üretilen elektrik enerjisinin;
kontrol edilmesi, izlenmesi ve bağlantı noktasının elektriksel
karakteristikleri ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan yazılım ve
donanım
B- Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi 1 – Kanat Rüzgârın kinetik
enerjisini rotor ve nasel gruplarındaki güç iletim elemanlarına aktaran
aksam.
2-Jeneratör ve güç elektroniği
Jeneratör: Rotor ve nasel gruplarındaki güç iletim
elemanlarından gelen mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam

Güç elektroniği: Jeneratörden
üretilen elektrik enerjisinin; kontrol edilmesi, izlenmesi ve bağlantı
noktasının elektriksel karakteristikleri ile uyumlu hale getirilmesinde
kullanılan yazılım ve donanım
3-Türbin kulesi4- Rotor ve nasel gruplarındaki mekanik aksamın tamamı (Kanat grubu
ile jeneratör ve güç elektroniği için yapılan ödemeler hariç)
Bir veya birden fazla
parçalar şeklinde çelik veya beton malzemelerden imal edilen, kanat, rotor
ile nasel gruplarını taşıyabilen ve nasel ile zemin arasındaki bağlantıyı
sağlayan aksam

Rotor: Kanatlar
ile nasel grupları içerisindeki hız dönüştürücüleri arasındaki güç iletimini
sağlayan aksam
Nasel:
İçerisinde; kanatların bağlandığı güç iletim elemanları,  dişli kutulu veya dişli kutusuz hız
dönüştürücüleri,  jeneratör, kanat
yönlendirme mekanizması ve fren sistemleri bulunan ve bu elemanları dış
ortamdan koruyan kabin
C- Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 1-PV panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı
PV panel entegrasyonu:
Sabit veya güneşi takip eden özellikli bir platform üzerine monte edilmiş PV
panellerinin birbirleriyle her türlü elektriksel ve mekanik bağlantısının
sağlanmasıGüneş yapısal mekaniği imalatı: PV panellerinin yerleştirildiği
sabit veya güneşi takip eden platform, bu platformun zemin ile bağlantısını
sağlayan taşıyıcı yapı ve bu yapıya ait her türlü bağlantı elemanlarının
imalatı
2-PV modülleri Çevresel etkilere karşı
dayanıklı bir yüzeye monte edilen ince film, organik veya kristal yapılı PV
hücresi veya CPV hücresini içeren yapı
3- PV modülünü oluşturan hücreler Üzerine gelen veya yansıtıcı yüzey levhaları tarafından odaklanan
güneş ışınını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren en temel fotovoltaik
ünite
4- İnvertör Bir enerji kaynağından üretilen doğru akımın,  bağlantı noktasının gerilim ile frekans
değerleriyle uyumlu olacak şekilde alternatif akıma dönüştürülmesini sağlayan
güç elektroniği ünitesi.
5- PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan malzeme Güneş ışınlarını, PV modülü üzerinde bulunan bir veya birden fazla
sayıdaki PV hücresi üzerine yoğunlaştıran yansıtıcı veya odaklayıcı özellikli
malzeme.
D-Yoğunlaştırılmış güneş
enerjisine dayalı üretim tesisi
1- Radyasyon toplama tüpü İçerisinden ısı transferi akışkanı geçen ve ısıl iletkenlik ile
emicilik değerleri yüksek olan bir boru ve bu boruyu çevreleyen yüksek
radyasyon geçirgenliğine sahip vakumlanmış cam tüp.
2- Yansıtıcı yüzey levhası Güneş ışınlarını, yüksek yansıtıcı özelliğine sahip ve farklı
geometrik şekillerde imal edilmiş bir optik yüzey tarafından merkezi bir
alıcı veya doğrusal bir hat üzerine yansıtan levha
3- Yansıtıcı yüzey levhalarının bir veya birden fazla eksende güneşi
takip etmesini sağlayan elektro-mekanik aksam
4- Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinden
elde edilen ihtiyaç fazlası ısı enerjisinin depolanarak gerektiğinde elektrik
üretiminde kullanılmasını sağlayan sistem elemanları
5- Kulede güneş ışınını toplayarak buhar üretim sisteminin mekanik
aksamı
Güneş radyasyonunun yansıtıcı yüzey levhaları tarafından bir kule
üzerindeki merkezi bir toplayıcıya odaklanması ile buhar üreten reaktör
hücreleri6- Stirling motoru
Yalıtılmış bir ortam içerisinde bulunan bir çalışma gazının
odaklanan güneş radyasyonu kullanılarak ısıtılması ve soğutulması ile elde
edilen mekanik enerjiden elektrik üreten ısı motoru
7- Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal mekaniği Panel entegrasyonu:
Güneşi takip eden bir platform üzerine monte edilmiş yansıtıcı yüzey
levhaları ile radyasyon toplama tüplerinin birbirlerine elektriksel ve mekanik
olarak bağlanması

Güneş paneli yapısal mekaniği:
Güneş radyasyonunun
doğrusal bir hat üzerine yansıtılması prensibine göre elektrik üreten
tesislerde yansıtıcı yüzey levhaları ile radyasyon toplama tüplerinin,
merkezi odaklayıcılı sistemlerde (kule ve çanak gibi)  ise yansıtıcı yüzey levhalarının monte
edildiği bir platform, bu platformun zemin ile bağlantısını sağlayan taşıyıcı
yapı ve bu yapıya ait her türlü bağlantı elemanları
E- Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi 1- Akışkan yataklı buhar kazanı Akışkan yataklı biyokütle yakma teknolojilerinin kullanıldığı buhar
üretim sistemi
2- Sıvı veya gaz yakıtlı buhar kazanı Sıvı veya gaz formundaki biyoyakıtların yanma ısısının kullanılması
sonucu buhar üreten ünite ve bileşenleri
3- Gazlaştırma ve gaz temizleme grubu Gazlaştırma grubu:
Biyokütle kaynaklarına sınırlı miktarda oksijen, hava, hava-su buharı
karışımı veya zenginleştirilmiş oksijen içerikli hava verilerek yanabilen gaz
bileşimlerinin elde edildiği ünite ve bileşenleri
Gaz temizleme grubu: Gazlaştırma grubunda üretilen yanabilen gaz
bileşiminin içerisindeki kirleticilerin fiziksel, kimyasal veya termal
işlemlerle bertaraf edilerek buhar kazanları veya gaz türbinleri için kullanılabilir
hale getiren ünite ve bileşenleri
4- Buhar veya gaz türbini Biyokütle gazlaştırma grubunda üretilen temizlenmiş gaz bileşimi
veya akışkan yataklı biyokütle yakma tesislerinde elde edilen ısı enerjisi
ile üretilen buharı kullanarak elektrik üreten türbinler
5- İçten yanmalı motor veya stirling motoru
İçten yanmalı motor: Biyokütle kaynağından üretilen sentetik gaz
ile çalışabilen motor

Stirling motoru: Yalıtılmış bir silindir içerisinde bulunan
bir miktar çalışma gazının biyokütle kaynağından üretilen sentetik gaz ile
ısıtılması, ısınan gazların genleşmesi ve soğutulması yöntemine göre elektrik
üreten ısı motoru
6- Jeneratör ve güç elektroniği
Jeneratör: Buhar türbini,
gaz türbini, içten yanmalı motor veya stirling motorundan alınan mekanik
enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aksam

Güç elektroniği: Jeneratörden
üretilen elektrik enerjisinin; kontrol edilmesi, izlenmesi ve bağlantı
noktasının elektriksel karakteristikleri ile uyumlu hale getirilmesinde
kullanılan yazılım ve donanım
7- Kojenerasyon sistemi Isı, elektrik ve/veya mekanik enerjiyi eş zamanlı olarak aynı
ünitede üreten sistem
F- Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 1- Buhar veya gaz türbini Yerkabuğunun derinliklerinde birikmiş olarak bulunan
sıcak su, ıslak buhar veya kuru buhar halindeki akışkanın taşıdığı enerji ile
elektrik üreten üniteler
2- Jeneratör ve güç elektroniği Jeneratör: Jeotermal kaynaklar kullanan bir buhar veya gaz
türbininden alınan mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü
eleman
Güç elektroniği: Jeneratörden
üretilen elektrik enerjisinin; kontrol edilmesi, izlenmesi ve bağlantı
noktasının elektriksel karakteristikleri ile uyumlu hale getirilmesinde
kullanılan yazılım ve donanım
3- Buhar enjektörü veya vakum kompresörü Buhar ejektörü: Jeotermal
kaynaklara dayalı üretim tesisinde kullanılan akışkanların bünyesinde
bulunabilen düşük oranlardaki yoğuşmayan gazların sistemden
uzaklaştırılmasında kullanılan ve venturi prensibine göre çalışan gaz alma sistemleri
Vakum kompresörü: Jeotermal kaynaklara dayalı üretim tesisinde
kullanılan akışkanların bünyesinde bulunabilen yüksek oranlardaki yoğuşmayan
gazların sistemden uzaklaştırılmasında kullanılan gaz alma sistemleri
YERLİ
İMALAT DURUM BELGESİ
Belgenin veriliş tarihi
Belge numarası
Firma unvanı
İşyeri adresi
Telefon,
faks ve e-posta
Ticaret sicil no
Oda/Borsa sicil no
Tesis tipi
Aksamın adı
İş bu belge Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik
Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında …../…../..…. tarihinde
düzenlenmiş olup, adı geçen aksamın yurtiçinde imal edildiğini
göstermektedir.

Bu belge,
veriliş tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.
Belgeyi Hazırlayan
ONAYLAYAN
19 Haziran 2011 PAZAR  Resmî Gazete   Sayı : 27969

Yorumlar

Henüz yorum girilmemiş

Yorum yap

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. All Rights Reserved TM. Unienerji Copyright ©2007.