Translate
      Arşivler
    Tag Cloud
Rüzgâr Ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı
Yazar | 1 YorumYorum Yap
Son güncelleme: 25 Şubat 2012,Cumartesi

rüzgar_enerjisi_olcum_teblig TEBLİĞ,   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA  İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ
Amaç ve kapsam
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan lisans başvurularında kaynak bazında standardına uygun ölçüm yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C ve 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 8 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları,
b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,
ç) Standart ölçüm: Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler tarafından tesisin kurulacağı saha üzerinde, bu
Tebliğ kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak elde edilmiş ölçümü,
d) UTM Koordinatı: “Universal Transversal Mercator” izdüşümünde altı derecelik dilim esasına göre verilen koordinatı (ED 50 Datum),
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Rüzgâr Ölçümlerine İlişkin Hükümler

Rüzgâr ölçümlerine ilişkin yükümlülük

MADDE 4 – (1) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler tarafından, tesisin kurulacağı saha üzerinde, bu Tebliğ kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak elde edilmiş en az bir yıl süreli ölçüm yapılması zorunludur. Lisans başvurusu esnasında Ek-1’de yer alan Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Ek-2’de yer alan Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporu Kuruma sunulur.

(2) Ölçüm istasyonu kurulması için gerekli olan izinlerin alınması ilgili tüzel kişinin sorumluluğundadır.
Rüzgâr ölçümlerinin sahayı temsil etmesi

MADDE 5 – (1) Ölçüm istasyonu, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı lisans başvurusu yapılan santral sahası alanında yer almalıdır.

Rüzgâr ölçüm istasyonu yapısı

MADDE 6 – (1) Ölçüm istasyonu; rüzgâr hızı sensörü, rüzgâr yönü sensörü, sıcaklık sensörü, basınç sensörü, bağıl nem sensörü ile ölçüm kayıt cihazından oluşur. Rüzgâr ölçüm direğinin yüksekliği minimum 60 metre olmalıdır. Rüzgâr ölçümlerinden en az bir tanesi 30 metrede, diğer ölçümler ise en az 3 metrede yapılmalıdır. Rüzgâr hızı ve yönü en az iki seviyede, basınç, sıcaklık ve nem ise en az bir seviyede ölçülmelidir.
Rüzgâr ölçümlerine başlama

MADDE 7 – (1) Ek-1’de yer alan Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporunu onaylama yetkisi yerinde inceleme yapılması kaydıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünde olup raporun onaylandığı tarih rüzgâr ölçümüne başlama tarihi olarak kabul edilir.

(2) Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişi tarafından müştereken onaylanır.

Rüzgâr ölçüm süresi

MADDE 8 – (1) Rüzgâr ölçüm istasyonunda, en az bir yıllık ölçüm yapılması zorunludur.
(2) Bir yıllık ölçüm süresi içerisinde, işletme ve/veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı yüzde 20’den daha fazla olamaz. Veri kaybının yüzde 20’ye kadar olduğu durumlarda kayıp veriler, mevcut veriler veya en yakın meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak istatistiki metotlar (enterpolasyon ve benzeri) kullanılarak elde edilir.

Rüzgâr ölçüm verilerinin kayıt yapısı

MADDE 9 – (1) Rüzgâr ölçüm istasyonlarında beş saniye veya daha kısa sürelerde ölçülen/hesaplanan;
a) Rüzgâr hızı için ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum, b) Rüzgâr yönü için ortalama ve standart sapma,
c) Diğer parametreler için ortalama, minimum ve maksimum değerler bir dakikalık aralıklarla kayıt edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güneş Ölçümlerine İlişkin Hükümler

Güneş ölçümlerine ilişkin yükümlülük

MADDE 10 – (1) Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler tarafından, tesisin kurulacağı saha üzerinde, bu Tebliğ kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak elde edilmiş en az altı ayı yerinde ölçüm yapılmış olmak kaydıyla asgari bir yıl süreli veri sunulması zorunludur. Lisans başvurusu esnasında Ek-3’te yer alan Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Ek-4’te yer alan Güneş Ölçüm Sonuç Raporu Kuruma sunulur.
(2) Ölçüm istasyonu kurulması için gerekli olan izinlerin alınması ilgili tüzel kişinin sorumluluğundadır.
Güneş ölçümlerinin sahayı temsil etmesi

MADDE 11 – (1) Ölçüm istasyonu, güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı lisans başvurusu yapılan santral sahası alanında yer almalıdır.

Güneş ölçümlerine başlama

MADDE 12 – (1) Ek-3’te yer alan Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporunu onaylama yetkisi yerinde inceleme yapılması kaydıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünde olup raporun onaylandığı tarih güneş ölçümüne başlama tarihi olarak kabul edilir.
(2) Güneş Ölçüm Sonuç Raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişi tarafından müştereken onaylanır.

ölçümleri

MADDE 13 – (1) Güneş enerjisine dayalı lisans başvurularında aşağıdaki esaslar doğrultusunda ölçüm verileri bulundurulur:
a) Lisans başvurusu kapsamındaki tesisin kurulacağı alandaki güneş ölçüm istasyonunda TS ISO 9060 veya ISO 9060 standardına uygun ve kalibrasyon sertifikalı piranometre kullanılarak dakikalık bazda kayıt edilen, yer yüzünün yatay düzlemindeki bir metrekaresine gelen toplam güneş radyasyonu ölçülür. Ölçüm istasyonunda ayrıca sıcaklık sensörü, bağıl nem sensörü, rüzgâr hızı sensörü ile ölçüm kayıt cihazı bulunur.
b) Ölçüm istasyonda kullanılan piranometrenin TS ISO 9060 veya ISO 9060 standardı kapsamındaki sertifikası, kalibrasyon sertifikası ve benzeri belgeler başvuru dosyasında yer alır.
Güneş ölçüm süresi

MADDE 14 – (1) Güneş ölçüm istasyonunda, en az altı ayı yerinde ölçüm yapılmış olmak kaydıyla asgari bir yıl süreli veri sunulması zorunludur.
(2) Yerinde yapılan en az altı aylık ölçüm süresi içerisinde, işletme ve/veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı yüzde 20’den daha fazla olamaz. Veri kaybının yüzde 20’ye kadar olduğu durumlarda kayıp veriler, mevcut veriler veya en yakın meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak istatistiki metotlar (enterpolasyon ve benzeri)
kullanılarak elde edilir.

Mevcut ölçümler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce ölçüme başlamış olan tüzel kişiler için, bu Tebliğde belirlenen şartların sağlaması ve ilgili kurulum raporunun yetkililer tarafından onaylanması halinde raporun onaylandığı tarih ölçüme başlama tarihi olarak kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

RÜZGÂR ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU

rüzgar

*Ölçüm direği  üzerindeki sensörler,  Birinci Sınıf (First  Class)  olup,  direk  tarafından oluşturulacak türbülanstan ve direğin fiziki konumundan etkilenmemektedir.

** Bu rapor yerinde inceleme yapılarak onaylanması halinde geçerlidir.

1)  İstasyonda  kullanılan cihazlara ilişkin  belgeler  (üretici  firma, tipi, seri numarası,kalibrasyon sertifikası vb.)
2)  Sahaya esas ölçüm izninin aslı veya ilgili Kurumdan onaylı sureti
3)  İstasyonun kurulum sonrası fotoğrafları
4)  İstasyonun kurulumuna ilişkin fatura ve rapor
5)  Elektronik ortamda kurulum raporu (Kuruma sunulan bilgi ve belgeleri içeren CD)

rüzgar

RÜZGÂR ÖLÇÜM SONUÇ RAPORU

rüzgar

*Bu rapor, yüzde 20 üzeri veri kaybı gerçekleşmeden hazırlanmıştır.rüzgar


GÜNEŞ ÖLÇÜM  İSTASYONU KURULUM RAPORU

rüzgar

*  Ölçüm direği  üzerindeki sensörler,  Birinci  Sınıf  (First  Class)  olup,  direk  tarafından oluşturulacak türbülanstan ve direğin fiziki konumundan etkilenmemektedir.

** Bu rapor yerinde inceleme yapılarak onaylanması halinde geçerlidir.

EKLER:

1)  İstasyonda kullanılan  cihazlara  ilişkin  belgeler  (üretici  firma,  tipi,  seri  numarası, kalibrasyon sertifikası vb.)
2)  Sahaya esas ölçüm izninin aslı veya ilgili Kurumdan onaylı sureti
3)  İstasyonun kurulum sonrası fotoğrafları
4)  İstasyonun kurulumuna ilişkin fatura ve rapor
5)  Elektronik ortamda kurulum raporu (Kuruma sunulan bilgi ve belgeleri içeren CD)
rüzgar

GÜNEŞ ÖLÇÜM SONUÇ RAPORU

rüzgar
rüzgar

Bu tebligin orijinali http://www.enerji.gov.tr/duyurular/Ruzgar_ve_Gunes_Enerjisine_ Dayali_Lisans_Basvurularina_Iliskin_Olcum_Standardi_Tebligi.pdf adresindedir.

Yorumlar

1 yorum
  1. Şubat 25, 2012

    bu paneler turkıyee kullanılıyormu ve malıyetı ne kadardır

    Cevap ver

Yorum yap

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. All Rights Reserved TM. Unienerji Copyright ©2007.