Ulusal enerji teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “EN03-Enerji Öncelikli Alanı Yenilenebilir Enerjiler: Güneş Enerjisi” başlıklı önemli bir çağrı programı başlatılmıştır. Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Güneş enerjisi alanında aşağıda belirtilen konularda “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.

1. Genel Çerçeve
Güneş enerjisinden mümkün olduğunca yüksek oranda faydalanmak ve yüksek sıcaklıklara ulaşmak için yoğunlaştırıcı kolektör sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerde, yansıtıcı yüzeye gelen Güneş enerjisi önce optik olarak bir alıcı yüzey üzerine yoğunlaştırılmaktadır. Odaklanan enerji, alıcı yüzeyde iş akışkanına aktarılarak termodinamik bir çevrimde değerlendirilebilmekte veya fotovoltaik alıcı yüzeyde direkt olarak elektrik enerjisine çevrilebilmektedir.
Isıl uygulamalarda, temelde aynı prensibe dayanmakla birlikte, Güneş enerjisini farklı şekilde toplayan sistemler mevcuttur. Bu sistemler arasında en yaygın olanları: çizgisel odaklamalı parabolik oluk tipi kolektörler ve noktasal odaklamalı parabolik çanak kolektörler ve merkezi alıcılıların kullanıldığı sistemlerdir.
Güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik sistemlerin yanında, Güneş enerjisinin yoğunlaştırıcı sistemler kullanılarak odaklanması sonucunda elde edilen yüksek sıcaklıktaki buhardan konvansiyonel yöntemlerle elektrik üretimine yönelik teknolojiler de gelişmekte ve uygulamada kendilerine yer bulabilmektedir.
2. Amaç ve Hedefler
Yoğunlaştırılmış ısıl teknolojiler konusundaki araştırmalar son yıllarda hız ve önem kazanmış olmakla birlikte, ticari olarak yaygılaşmakta ve büyük ölçekli uygulamalar da gerçekleşmektedir. Alıcı ve yansıtıcılar için yüzey malzemelerinin geliştirilmesi, merkezi kule sistemleri için alıcı teknolojilerinin geliştirilmesi, üretim, taşıma ve kurulum aşamasında avantaj sağlayacak modüler yapıların geliştirilmesi ülkemizin bu alanda rekabet gücününün yükseltilmesine olanak sağlayacaktır. Sonuç olarak, bu çağrı konusu kapsamında aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir.
• Alıcılar için seçici yüzey kaplama malzemelerinin geliştirilmesi
• Yansıtıcılar için yansıtıcı yüzey malzemeleri geliştirilmesi
• Merkezi kule sistemleri için alıcı teknolojileri ve malzemelerinin geliştirilmesi
• Hafif, dayanıklı ve modüler yapıların geliştirilmesi

Çağrı Takvimi
Birinci Aşama
Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi 12 Nisan 2013 Saat 17:30
Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi İçin Son Tarih* – 19 Nisan 2013 Saat 17:30
İkinci Aşama
Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi 16 Ağustos 2013 Saat 17:30

Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi İçin Son Tarih* 23 Ağustos 2013 Saat 17:30