Yüksek Sıcaklık Uygulamalarında Kullanılan Absorberler

Odaklamalı güneş sistemlerinde güneş ışığının ısıl ve elektriksel güce dönüşümünde absorberlerden faydalanılır. Güneş sistemlerinde verimliliğin arttırılabilmesi için işletme sıcaklıklarının 500 oC ve üstü sıcaklara çıkarılabilmesi için çalışmalar halen daha devam etmektedir. Daha verimli seçici yüzey kaplamalarının geliştirilmesi ve bu sayede yüksek absorbsiyon ve düşük yayınım değerlerinin elde edilmesi mümkündür. Absorberlerin performansı, absorbe ve yayınım yetenekleri ile karakterize edilir. Bu bölümde, güneş sistemlerinde kullanılan absorberler ve bu absorberlerin üretim – malzeme özelliklerindeki mevcut durum ve son teknolojik gelişmeler üzerinde durulmuştur. Kullanılmakta olan mevcut absorber tipleri tanıtılmış ve sıcaklık aralıklarına göre absorber malzemelerinin ısıl, kimyasal ve mekanik özellikleri verilmiştir. Özellikle cermet (seramik metaller) katmanlı yapılar üzerine olan son gelişmeler burada sunulmuştur.

Yoğunlaştırmalı güneş güç sistemlerinde güneş ışığından ısıl elektrik güç elde edebilmek için absorberler kullanılır. Güneş güç sistemlerinde çalışma sıcaklığını yükseltmenin diğer bir yöntemi 400 oC’ den 500 oC veya daha yükseğe çıkabilmek için; yeni daha verimli seçici yüzey kaplamaları geliştirmek, bu sayede yüksek absorbe ve düşük yayınım elde etmektir. Etkili bir fototermal dönüşüm elde edilebilinmesi için çalışma sıcaklığı aralığında absorber yüzeylerinin yüksek güneş absorbtansına (α) ve düşük ısıl yayınıma (ε) sahip olması gereklidir. 3µm den küçük dalga boyunda(λ) (λ < 3µm), düşük bir yansıma ve λ≥3 µm değerinde yüksek yansıma değerleri, şekil 4.1’de de görüldüğü gibi spektral seçici yüzeyleri karakterize eden bilgilerdir. Yoğunlaştırılmış güneş güç uygulamaları için ideal spektral seçici yüzeyler düşük maliyetli ve üretimi kolay olmalıdır. Kimyasal ve Isıl olarak hava ortamında 5000C ve üzeri sıcaklıklarda stabil olabilmeli ve güneş absorbsiyonu ≥0.98, ısıl yayınımı ise ≤0.05 olmalıdır.

Absorber Tiplerinin Tanımlanması
Seçici absorber yüzey kaplamaları altı farklı grupta kategorize edilebilir. Bunlar
a) Intrinsic
b) Yarı iletken – metal tandemler
c) Çok katmanlı absorberler
d) Çoklu di-elektrik kompozit kaplamalar
e) Dokulu yüzeyler
f) Absorber gibi siyah cisim üzerinde seçici güneş geçirgen kaplama.


Isıl stabiliteyi arttıran farklı tiplerde seçici yüzey grupları bulunmaktadır. (yoğunlaştırılmış güneş güç) uygulamaları için seçici yüzey ısıl stabilitesi 400 oC’deki güneş absorb özelliğinin 0.95’ten yüksek, ısıl yayınımın ise 0.15 civarı olması gerekmektedir. Çizelge 4.1’de ise yüksek sıcaklık kaplamaları bulunmaktadır. Sonuçlar seçicilik oranı olarak olarak verilmiştir. Bazı yayınım değeri 1000 C deki yayınım değeri olarak kullanılmıştır. Uygulamada yayınım ölçütü Gier – Dunkle aygıtı ile oda sıcaklığında ve 100oC ye simüle edebilmek için bir filtre ile elde edilmiş olmasına rağmen yayınım farklı sıcaklıklarda da elde edilebilir. Yayınım özelliği, sıcaklığı 1000 C veya daha düşük değerlerde belirlenmiştir. Bu ölçüm absorberin ısıl stabilitesinden daha çok kullanılan yayınım ölçen aygıtın ısıl kapasitesi ile belirlenir.

http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/31267.pdf

1 thought on “Yüksek Sıcaklık Uygulamalarında Kullanılan Absorberler”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir